بستن
تاریخچه جستجو

   ریاضی پایه چهارم

   32: تفریق اعشاری (1/2)
   85%

   1399 - ایران

   31: جمع اعشاری (1/1)
   100%

   1399 - ایران

   29: یادآوری عدد مخلوط
   100%

   1399 - ایران

   28: اندازه گیری طول
   100%

   1399 - ایران

   27: اندازه گیری زمان
   87%

   1399 - ایران

   26: زاویه در مثلث
   95%

   1399 - ایران

   25: اندازه گیری زاویه
   100%

   1399 - ایران

   17: محاسبه های تقریبی
   100%

   1399 - ایران

   15: ضرب دو عدد دو رقمی
   100%

   1399 - ایران

   14: مرور فصل 2 (کسر)
   92%

   1399 - ایران

   13: ضرب عدد در کسر
   100%

   1399 - ایران

   10: مقایسه کسرها
   94%

   1399 - ایران

   9: تساوی کسرها
   100%

   1399 - ایران

   8: عدد مخلوط
   90%

   1399 - ایران

   7: شناخت کسرها
   100%

   1399 - ایران

   5: الگوهای عددی
   100%

   1399 - ایران

   4: الگوهای هندسی
   92%

   1399 - ایران

   3: مقایسه اعداد بزرگ
   100%

   1399 - ایران