بستن
تاریخچه جستجو

   علوم تجربی پایه سوم

   34: اندازه نیرو
   93%

   1399 - ایران

   36: بکارید و ببینید
   100%

   1399 - ایران

   33: نیروی کشش زمین
   47%

   1399 - ایران

   32: نیروهای غیرتماسی
   100%

   1399 - ایران

   31: جهت نیرو
   99%

   1399 - ایران

   28: حرکت
   83%

   1399 - ایران

   27: نیرو در بازی ها
   96%

   1399 - ایران

   26: انواع آینه ها
   96%

   1399 - ایران

   25: آینه ها
   0%

   1399 - ایران

   21: تصفیه آب
   100%

   1399 - ایران

   20: حفاظت از منابع آب
   89%

   1399 - ایران

   19: مصرف بهینه آب
   100%

   1399 - ایران

   16: صداهای زیر و بم
   96%

   1399 - ایران

   15: چرخه آب
   100%

   1399 - ایران

   10: تغییر حالت ماده
   91%

   1399 - ایران

   2: جمع آوری اطلاعات 2
   92%

   1399 - ایران

   1: جمع آوری اطلاعات 1
   100%

   1399 - ایران