بستن
تاریخچه جستجو

   ریاضی پایه سوم

   32: کسرها روی محور
   100%

   1399 - ایران

   31: قطعه ها
   74%

   1399 - ایران

   29: دایره
   96%

   1399 - ایران

   27: نماد تقسیم
   96%

   1399 - ایران

   25: جدول ضرب
   93%

   1399 - ایران

   21: ضرب تا 6
   92%

   1399 - ایران

   16: درک اعداد
   100%

   1399 - ایران

   14: عددهای چهار رقمی
   95%

   1399 - ایران

   13: مکعب هزار
   100%

   1399 - ایران

   8: جمع اعداد سه رقمی
   87%

   1399 - ایران

   6: الگوها
   100%

   1399 - ایران

   5: جمع و تفریق دورقمی
   100%

   1399 - ایران

   4: ماشین ورودی-خروجی
   100%

   1399 - ایران

   2: ساعت بعد از ظهر
   100%

   1399 - ایران

   1: ساعت ربع و نیم
   94%

   1399 - ایران