بستن
تاریخچه جستجو

   ریاضی پایه دوم

   34: الگوی عددی
   93%

   1399 - ایران

   29: عدد 100
   95%

   1399 - ایران

   28: تقارن چهار قسمتی
   91%

   1399 - ایران

   27: رسم قرینه
   100%

   1399 - ایران

   15: گوشه و ضلع
   91%

   1399 - ایران

   15: حجم های هندسی
   94%

   1399 - ایران

   14: ساعت نیم و مانده
   94%

   1399 - ایران

   13: ساعت
   80%

   1399 - ایران

   12: تقریب
   100%

   1399 - ایران

   7: عددهای دو رقمی
   20%

   1399 - ایران

   4: تساوی
   100%

   1399 - ایران

   3: جمع و تفریق
   94%

   1399 - ایران

   2: تفریق اعداد
   85%

   1399 - ایران

   1: جمع اعداد
   74%

   1399 - ایران