بستن
تاریخچه جستجو

   ریاضی پایه اول

   36: محور اعداد تا ۲۰
   95%

   1399 - ایران

   33: اعداد 11 تا 19
   95%

   1399 - ایران

   32: رسم قرینه
   90%

   1399 - ایران

   31: خط تقارن
   91%

   1399 - ایران

   29: گوشه و لبه
   94%

   1399 - ایران

   28: حاصل جمع سه عدد
   89%

   1399 - ایران

   26: تفریق
   86%

   1399 - ایران

   25: اندازه گیری
   100%

   1399 - ایران

   21: نماد جمع
   78%

   1399 - ایران

   18: مساوی
   93%

   1399 - ایران

   17: کمتر و بیشتر
   100%

   1399 - ایران

   14: شکل های هندسی
   89%

   1399 - ایران

   13: حجم های هندسی
   60%

   1399 - ایران

   12: سودوکوی سه در سه
   100%

   1399 - ایران

   11: اعداد صفر تا 10
   100%

   1399 - ایران

   10: عدد صفر
   85%

   1399 - ایران

   9: نماد اعداد تا 10
   80%

   1399 - ایران

   7: قاب ده تایی
   100%

   1399 - ایران

   6: الگوها
   85%

   1399 - ایران

   5: نماد اعداد تا 5
   100%

   1399 - ایران

   4: چوب خط تا 5
   92%

   1399 - ایران

   3: تعداد تا 5
   100%

   1399 - ایران

   2: این چندتاست؟
   93%

   1399 - ایران

   1: شمارش تا پنج
   95%

   1399 - ایران