بستن
تاریخچه جستجو

    • 1: خانواده

     در قسمت اول از این مجموعه به نگاره اول و موضوع خانواده پرداخته می شود که قسمت های آن عبارت است از : نمایش ننه جان ، یک داستان شنیدنی ، بررسی نگاره اول ، یک بازی هیجان انگیز ، قصه خوانی ننه جان،و در آخر آموزش نحوه قلم دست گفتن و خط زمینه.***در این قسمت به بررسی صفحه 2 از کتاب درسی می پردازیم.***

    • 2: وسایل شخصی

     در قسمت دوم از این مجموعه به نگاره دوم و موضوع وسایل شخصی پرداخته می شود که قسمت های آن عبارت است از : نمایش ننه جان ، خواندن شعر ، بررسی نگاره دوم ، آموزش لوحه نویسی ،قصه خوانی و در آخر یک بازی جذاب.***در این قسمت به بررسی صفحه 5 از کتاب درسی می پردازیم.***

    • 3: خیابان و قوانین آن 1

     در قسمت سوم از این مجموعه به نگاره سوم و موضوع خیابان و قوانین آن پرداخته می شود که قسمت های آن عبارت است از : نمایش ننه جان ، دو انیمیشن دیدنی ، بررسی نگاره سوم ، یک بازی هیجان انگیز ، قصه خوانی ننه جان و در آخر آموزش لوحه نویسی.***در این قسمت به بررسی صفحه 7 از کتاب درسی می پردازیم.***

    • 4: خیابان و قوانین آن 2

     در قسمت چهارم از این مجموعه به نگاره چهارم و موضوع خیابان و قوانین آن پرداخته می شود که قسمت های آن عبارت است از : نمایش ننه جان ، دو انیمیشن دیدنی ، بررسی نگاره سوم ، یک بازی هیجان انگیز ، قصه خوانی ننه جان،آموزش لوحه نویسی و در آخرخواندن شعر.***در این قسمت به بررسی صفحه 9 از کتاب درسی می پردازیم.***

    • 5: کلاس و قوانین کلاسی

     در قسمت پنجم از این مجموعه به نگاره پنجم و موضوع کلاس و قوانین آن پرداخته می شود که قسمت های آن عبارت است از : نمایش ننه جان، یک انیمیشن دیدنی، بررسی نگاره پنجم، یک بازی هیجان انگیز، قصه خوانی و در آخر آموزش لوحه نویسی.***در این قسمت به بررسی صفحه 12 از کتاب درسی می پردازیم.***

    • 6: پارک و طبیعت

     در قسمت ششم از این مجموعه به نگاره ششم و موضوع طبیعت و محیط زیست پرداخته می شود که قسمت های آن عبارت است از : نمایش ننه جان، دو انیمیشن دیدنی، بررسی نگاره ششم، یک بازی هیجان انگیز، قصه خوانی و در آخر آموزش لوحه نویسی.***در این قسمت به بررسی صفحه 14 از کتاب درسی می پردازیم.***

    • در این قسمت با مفاهیم روستا و روستا نشینی،دامداری و کشاورزی آشنا می شویم و با خاله پیرزن در مورد روستا و طبیعت زیبا صحبت می کنیم.***در این قسمت به بررسی صفحه 16 از کتاب درسی می پردازیم.***

    • 8: باغ وحش

     در این قسمت به باغ وحش می رویم و با مفاهیم حیوانات وحشی و اهلی ، گوشت خوار و گیاه خوار و ... آشنا می شویم و قصه ی خاله پیرزن را دنبال می کنیم و تصویر خوانی کلمات رو تمرین می کنیم.***در این قسمت به بررسی صفحه 19 از کتاب درسی می پردازیم.***

    • 9: در مسجد محله

     در این قسمت در نمایش مامان جون به خاطرات او درباره ی مسجد گوش می دهیم و با نگاره ی ۹ کتاب فارسی آشنا می شویم و قصه های زیبایی درباره ی مسجد و عبادت خداوند بزرگ می شنویم و لوحه های آخر کتاب نگارش را تمرین می کنیم و بازی و کارتون های قشنگی می بینیم.***در این قسمت به بررسی صفحه 21 از کتاب درسی می پردازیم.***

    • 10: نوروز در خانه ی ما

     در این قسمت در نمایش مامان جون خاطرات او درباره ی نوروز و هفت سین و سال تحویل را می شنویم و به صحبت های او درباره ی عید نوروز گوش می دهیم و قصه ی عمو نوروز و ننه سرما رو از زبان مامان جون می شنویم ، با آخرین لوحه نویسی های کتاب و آخرین نگاره ی کتاب و شعر انار آشنا می شویم.***در این قسمت به بررسی صفحه 23 از کتاب درسی می پردازیم.***

    • 11: تدریس نشانه های (آ) اول و (ب) آخر

     در این قسمت نشانه ی (آ) اوّل و (ب) آخر آموزش داده شده است.***در این قسمت به بررسی صفحه 27 از کتاب درسی می پردازیم.***

    • 12: تدریس نشانه های (بـ) غیر آخر و (ا) آخر

     در این قسمت نشانه ی (ا) غیر اوّل و (بـ) غیر آخر آموزش داده شده است***در این قسمت به بررسی صفحه 28 از کتاب درسی می پردازیم.***

    • 13: تدریس نشانه های (اَ) و (د)

     در این قسمت نشانه های «اَ»، «د» توسط مامان جون در یک نمایش خلاق آموزش داده می شود و کلمات مربوط به این نشانه ها خوانده و نوشته می شوند.***در این قسمت به بررسی صفحه 30 از کتاب درسی می پردازیم.***

    • 14: تدریس نشانه ی (م)

     در این قسمت نشانه ی «م» توسط مامان جون آموزش داده می شود و کلمات و جملات مربوط به این نشانه ها خوانده و نوشته می شوند.***در این قسمت به بررسی صفحه های 31 و 34 کتاب درسی می پردازیم.***

    • 15: تدریس نشانه ی (س)

     در این قسمت در یک نمایش جذّاب و قشنگ توسط مامان جون و نوه اش با نشانه ی «س» آشنا می شویم و با خواندن و نوشتن کلمات و جملات مربوط به این نشانه آشنا شده و به اخبار الفبا که توسط مجری با مزه ی آن اجرا می شود گوش می دهیم و داستانی جالب را می بینیم که توسط نقّاش توانمند برای آن نقّاشی شده است.***در این قسمت به بررسی صفحه 35 از کتاب درسی می پردازیم.***

    • 16: تدریس نشانه های (او) و (ت)

     در این قسمت در نمایشی جذّاب توسط مامان جون و نوه اش نشانه های «او» و «ت» را یاد می گیریم و با خواندن و نوشتن کلمات وجملات مربوط به این نشانه ها آشنا شده و اخبار جذّاب الفبا که توسط مجری با مزه ی آن اجرا می شود دنبال می کنیم.***در این قسمت به بررسی صفحه های 37 و 38 از کتاب درسی می پردازیم.***

    • 17: تدریس نشانه های (ن) و (ر)

     در این قسمت در نمایشی جذّاب توسط مامان جون و تیکو نشانه های «ن» و «ر» را یاد می گیریم و با خواندن و نوشتن کلمات وجملات مربوط به این نشانه ها آشنا شده و اخبار جذّاب الفبا که توسط مجری با مزه ی آن اجرا می شود دنبال می کنیم.***در این قسمت به بررسی صفحه های 40 و 41 از کتاب درسی می پردازیم.***

    • 18: تدریس نشانه ی (ایـ) اول، (یـ) وسط و (ی) آخر و (ای) مستقل

     در این قسمت نمایشی دیدنی توسط مامان جون و تیکو درباره ی کشورمان ایران می بینیم وبا شکل های مختلف نشانه ی «ایـ»، «یـ»، «ی»، «ای» آشنا می شویم و خواندن و نوشتن کلمات وجملات مربوط به این نشانه را یاد گرفته و اخبار جذّاب الفبا را که توسط مجری با مزّه ی آن اجرا می شود دنبال می کنیم.***در این قسمت به بررسی صفحه 44 از کتاب درسی می پردازیم.***

    • 19: تدریس نشانه های (ز) و (ش)

     در این قسمت مامان جون زمینی از خواص عسل و فواید زنبور عسل در یک داستان جذاب با تیکو تعریف می کنه و نشانه های ( ز ) و ( شـ ش ) را آموزش می دهد. ***در این قسمت به بررسی صفحه های 49 و 45 از کتاب درسی می پردازیم.***

    • 20: تدریس نشانه های (اِ)،( ِـه) و (ه)

     در این قسمت مامان جون زمینی از تواانایی انسان ها در فکر کردن در مشکلات می گوید و به تیکو یاد می دهد که مثل انسان ها فکر کند و با اختیار و اراده ی خودش بهترین تصمیم ها رو در زندگیش بگیرد و در این داستان 4 شکل نشانه ی اِ ـِـ ـه ه را آموزش می دهد. ***در این قسمت به بررسی صفحه 48 از کتاب درسی می پردازیم.***

    • 21: نشانه ی (ی)

     مامان جون با مرور خاطرات گذشته یاد دوست قدیمی خودش که اهل یزد بود میفته و در نمایشی شیرین نشانه ی (ی) رو به تیکو یاد میده و در همین حین با ( ِ) ربط یا دوستی و (یِ) میانجی آشنا می شیم.***در این قسمت به بررسی صفحه 51 از کتاب درسی می پردازیم.*

    • 22: تدریس نشانه های (اُ) و (ک)

     مامان جون کمی بیماره و تیکو در آرزوی دُکتُر شدن برای خوب کردن مامان جون. که در این داستان تیکو نشانه های ( اُ ، ُ ) و ( کـ ، ک ) رو یاد می گیره و می تونه به طور کامل اسم خودش رو بخونه و بنویسه.

   با ثبت نظر و امتیاز به کیفیت هر چه بیشتر در مدرسه کمک کنید