بستن
تاریخچه جستجو
      آخر این مسیر به گنج میرسی
      با فیلیمو مدرسه از ریشه یاد بگیر
      عربی رو با کلی مثال آسون یاد بگیر